birthday property

String birthday
read / write

Implementation

String birthday;