KeyMaker<Key> typedef

KeyMaker<Key> = String Function(Key key)

Implementation

typedef String KeyMaker<Key>(Key key);