FormFieldBody constructor

FormFieldBody(String key, String name)

Implementation

FormFieldBody(this.key, this.name);