FormFieldBody constructor

FormFieldBody(String key String name)

Implementation

FormFieldBody(this.key, this.name);