fragmentOffset property

int fragmentOffset

13-bit fragment offset.

Implementation

int get fragmentOffset => extractUint32Bits(_v1, 0, 0x1FFF);
void fragmentOffset=(int value)

Implementation

set fragmentOffset(int value) {
  _v1 = transformUint32Bits(_v1, 0, 0x1FFF, value);
}