formatKey property

String formatKey
read / write

Implementation

String formatKey;