birthday property Null safety

String? birthday
read / write

Implementation

String? birthday;