otpItem property

OtpItem otpItem
final

Implementation

final OtpItem otpItem;