thresholdOfDaysSinceHit property Null safety

int? thresholdOfDaysSinceHit
read / write

Implementation

int? thresholdOfDaysSinceHit;