thresholdOfAttenuationInDb property Null safety

List<int>? thresholdOfAttenuationInDb
read / write

Implementation

List<int>? thresholdOfAttenuationInDb;