hotkey_manager library

Properties

hotKeyManager HotKeyManager
final

Typedefs

HotKeyHandler = void Function(HotKey hotKey)