HotKeyHandler typedef Null safety

HotKeyHandler = void Function(HotKey hotKey)

Implementation

typedef HotKeyHandler = void Function(HotKey hotKey);