mobileFriendlyTest property

UrlTestingToolsMobileFriendlyTestResourceApi mobileFriendlyTest

Implementation

UrlTestingToolsMobileFriendlyTestResourceApi get mobileFriendlyTest =>
    new UrlTestingToolsMobileFriendlyTestResourceApi(_requester);