GoogleDatastoreAdminV1beta1CommonMetadata.fromJson constructor

GoogleDatastoreAdminV1beta1CommonMetadata.fromJson(
 1. Map _json
)

Implementation

GoogleDatastoreAdminV1beta1CommonMetadata.fromJson(core.Map _json) {
 if (_json.containsKey("endTime")) {
  endTime = _json["endTime"];
 }
 if (_json.containsKey("labels")) {
  labels = (_json["labels"] as core.Map).cast<core.String, core.String>();
 }
 if (_json.containsKey("operationType")) {
  operationType = _json["operationType"];
 }
 if (_json.containsKey("startTime")) {
  startTime = _json["startTime"];
 }
 if (_json.containsKey("state")) {
  state = _json["state"];
 }
}