etag property

String etag
read / write

ETag of the resource.

Implementation

core.String etag