amountMicros property

double amountMicros
read / write

The price value in micros.

Implementation

core.double amountMicros;