V2UndeleteKeyRequest typedef Null safety

V2UndeleteKeyRequest = $Empty

Request message for UndeleteKey method.

Implementation

typedef V2UndeleteKeyRequest = $Empty;