V2GetKeyStringResponse constructor Null safety

V2GetKeyStringResponse(
  1. {String? keyString}
)

Implementation

V2GetKeyStringResponse({
  this.keyString,
});