ApigatewayTestIamPermissionsResponse typedef Null safety

ApigatewayTestIamPermissionsResponse = $PermissionsResponse

Response message for TestIamPermissions method.

Implementation

typedef ApigatewayTestIamPermissionsResponse = $PermissionsResponse;