etag property Null safety

String? etag
read / write

Etag of this resource.

Implementation

core.String? etag;