kaiseiOpti static method

TextStyle kaiseiOpti(
 1. {TextStyle? textStyle,
 2. Color? color,
 3. Color? backgroundColor,
 4. double? fontSize,
 5. FontWeight? fontWeight,
 6. FontStyle? fontStyle,
 7. double? letterSpacing,
 8. double? wordSpacing,
 9. TextBaseline? textBaseline,
 10. double? height,
 11. Locale? locale,
 12. Paint? foreground,
 13. Paint? background,
 14. List<Shadow>? shadows,
 15. List<FontFeature>? fontFeatures,
 16. TextDecoration? decoration,
 17. Color? decorationColor,
 18. TextDecorationStyle? decorationStyle,
 19. double? decorationThickness}
)

Applies the Kaisei Opti font family from Google Fonts to the given textStyle.

See:

Implementation

static TextStyle kaiseiOpti({
 TextStyle? textStyle,
 Color? color,
 Color? backgroundColor,
 double? fontSize,
 FontWeight? fontWeight,
 FontStyle? fontStyle,
 double? letterSpacing,
 double? wordSpacing,
 TextBaseline? textBaseline,
 double? height,
 Locale? locale,
 Paint? foreground,
 Paint? background,
 List<ui.Shadow>? shadows,
 List<ui.FontFeature>? fontFeatures,
 TextDecoration? decoration,
 Color? decorationColor,
 TextDecorationStyle? decorationStyle,
 double? decorationThickness,
}) {
 final fonts = <GoogleFontsVariant, GoogleFontsFile>{
  const GoogleFontsVariant(
   fontWeight: FontWeight.w400,
   fontStyle: FontStyle.normal,
  ): GoogleFontsFile(
   '47395621672a90047f82385473ab4cb145432ab40cd597ae4928f9e71c4c3aa7',
   4162144,
  ),
  const GoogleFontsVariant(
   fontWeight: FontWeight.w500,
   fontStyle: FontStyle.normal,
  ): GoogleFontsFile(
   'e82b9f62169233a376c7c5d36eced32168859574142e70065137381adb06ce18',
   3965476,
  ),
  const GoogleFontsVariant(
   fontWeight: FontWeight.w700,
   fontStyle: FontStyle.normal,
  ): GoogleFontsFile(
   '551de8f3873b1b4b0924d176fd10ccdd229febaf4496c03356176813dfa28812',
   3955376,
  ),
 };

 return googleFontsTextStyle(
  textStyle: textStyle,
  fontFamily: 'KaiseiOpti',
  color: color,
  backgroundColor: backgroundColor,
  fontSize: fontSize,
  fontWeight: fontWeight,
  fontStyle: fontStyle,
  letterSpacing: letterSpacing,
  wordSpacing: wordSpacing,
  textBaseline: textBaseline,
  height: height,
  locale: locale,
  foreground: foreground,
  background: background,
  shadows: shadows,
  fontFeatures: fontFeatures,
  decoration: decoration,
  decorationColor: decorationColor,
  decorationStyle: decorationStyle,
  decorationThickness: decorationThickness,
  fonts: fonts,
 );
}