isAlphabetOnly method

bool isAlphabetOnly(
  1. String s
)

Checks if string consist only Alphabet. (No Whitespace)

Implementation

static bool isAlphabetOnly(String s) => hasMatch(s, r'^[a-zA-Z]+$');