stream property

Stream<Map<K, V>> stream

Implementation

Stream<Map<K, V>> get stream => subject.stream;