add method

void add(
  1. K key,
  2. V value
)

Implementation

void add(K key, V value) {
  _value[key] = value;
  refresh();
}