binding property

Bindings binding
final

Implementation

final Bindings binding;