nestedKey method

GlobalKey<NavigatorState> nestedKey(
  1. int key
)

Implementation

GlobalKey<NavigatorState> nestedKey(int key) {
  keys.putIfAbsent(key, () => GlobalKey<NavigatorState>());
  return keys[key];
}