key property

GlobalKey<NavigatorState> key

Implementation

GlobalKey<NavigatorState> get key {
  final _key = getxController?.key;

  return _key;
}