addKey method

GlobalKey<NavigatorState> addKey(
  1. GlobalKey<NavigatorState> newKey
)

Implementation

GlobalKey<NavigatorState> addKey(GlobalKey<NavigatorState> newKey) {
  getxController.key = newKey;
  return key;
}