BodyBytesStream extension Null safety

on

Methods

bytesToString([Encoding encoding = utf8]) Future<String>
toBytes() Future<Uint8List>

Static Methods

fromBytes(List<int> bytes) Stream<List<int>>