flyshot_sdk library

Classes

Flyshot

Typedefs

FlyshotCallback = Future Function(dynamic params)