theme property

Theme theme

Implementation

Theme get theme => themeRepo.theme;