theme property

Theme theme

Implementation

Theme get theme => themeRepository.theme;