supportFullscreenPtz property

String supportFullscreenPtz
read / write

Implementation

String supportFullscreenPtz;