ptzTopBottom property

String ptzTopBottom
read / write

Implementation

String ptzTopBottom;