ptzPreset property

String ptzPreset
read / write

Implementation

String ptzPreset;