turnOn method

Future turnOn ()

Implementation

static Future turnOn() => _channel.invokeMethod('turnOn');