onExpose property Null safety

TOnExpose? onExpose
read / write

Implementation

TOnExpose? onExpose;