printNewLine method Null safety

void printNewLine()

Implementation

void printNewLine() async{
  await _platform.invokeMethod('printNewLine');
}