icon property

Icon icon
read / write

文字前的小图标

Implementation

Icon icon;