resolvedPadding property Null safety

EdgeInsets? resolvedPadding

Implementation

EdgeInsets? get resolvedPadding => _resolvedPadding;