isNextInsert property Null safety

bool isNextInsert

Implementation

bool get isNextInsert => nextOperationKey == Operation.insertKey;