flutter_qiniu_qetag

七牛云的计算云存储hash 值的 dart 版本实现 更多内容参考https://github.com/qiniu/qetag

测试结果基于其 Python 版本的代码结果完成校验

usage

import 'package:flutter_qiniu_qetag/flutter_qiniu_qetag.dart';

getQetag(<file_path>);

Libraries

flutter_qiniu_qetag