PollfishSurveyReceivedListener typedef Null safety

PollfishSurveyReceivedListener = void Function(SurveyInfo? surveyInfo)

Implementation

typedef void PollfishSurveyReceivedListener(SurveyInfo? surveyInfo);