PollfishOpenedListener typedef Null safety

PollfishOpenedListener = void Function()

Implementation

typedef void PollfishOpenedListener();