restorationScopeId property Null safety

String? restorationScopeId
final

Implementation

final String? restorationScopeId;