restorationId property Null safety

String? restorationId
final

Implementation

final String? restorationId;