refreshData method

void refreshData()

Implementation

void refreshData(){}