wrapLng property

Tuple2<double, double> wrapLng
override

Implementation

@override
Tuple2<double, double> get wrapLng => null;