logApperKey property

String logApperKey

Implementation

String get logApperKey {
  return "AppPeople";
}