keepScreenOn method

Future<void> keepScreenOn (
  1. bool on
)

Keep the screen on. If true, keep the screen on. Othwise reverse to system status.

Implementation

static Future<void> keepScreenOn(bool on) =>
    _channel.invokeMethod('keepScreenOn', {'on': on});