encrypt static method Null safety

Future<String> encrypt(
  1. String key,
  2. String jsonData
)

Implementation

static Future<String> encrypt(String key, String jsonData) async {
  Map<String, dynamic> data = Map<String, dynamic>();
  data["key"] = key;
  data["data"] = jsonData;

  return await _channel.invokeMethod('encrypt', data);
}